Neurobiologi og Neurologi / Neurobiology and Neurology

Studienævn for Audiologopædi (d), Odense
Undervisningsaktivitetsnr.: 78388011.
Undervisningssprog: Dansk.ECTS / belastning: 7,5 ECTS / 0.125 årsværk.
Eksamenssprog: Dansk.
Eksamensaktivitetsnr.: 7838802.Godkendt: 03-06-14.
Periode: Efterårssemestret 2017.
Censur: Internt bedømt.
Bedømmelse: Karakter.
Udbydes i: Odense.


Indhold:
Neurobiologi:
Ved kursus i neurobiologi gennemgås det centrale og perifere nervesystems opbygning og funktion med speciel vægt på det motoriske og sensoriske system og forhold af betydning for sprogfunktion, lydopfattelse/lydbehand-ling og kommunikation. Der gives en detaljeret gennemgang af hjernebar-kens primære motoriske og sensoriske områder, associationscortex og cor-ticale områder, som er involveret i sprogfunktion, lydopfattelse/lydbehand-ling og kommunikation. Thalamus' anatomi og betydning som relækerne i det sensoriske system gennemgås. Cerebellum og basalgangliernes anatomi og deres betydning for bevægelsesfunktionen gennemgås. Rygmarvens og hjernestammens interne struktur gennemgås, og det anatomiske grundlag for strækreflexen uddybes. Hypothalamus, og det limbiske systems gen-nemgås kort. Nervesystemets udvikling gennemgås med henblik på at for-stå opståen af udviklingsbetingede lidelser. Endelig gennemgås hjernens hinder og ventrikelsystem, cerebrospinalvæskens dannelsessteder og udbre-delse, og hjernens arterielle blodforsyning og venøse drænage.

Neurologi:
Ved det neurologiske kursus gennemgås primært den neurologiske under-søgelse, neurologiske fagudtryk og parakliniske undersøgelser. De større neurologiske sygdomsgrupper gennemgås, med speciel vægt på de syg-26
domme der medfører affektion af sprog, tale eller stemme, hvor audiologen eller logopæden på anden vis ser disse som led i sin patientkontakt. Bl.a. apoplexi, tumorer, kranietraumer, epilepsi, demyeliniserende lidelser her-under MS, neuromuskulære sygdomme som myasteni og motorneuronsyg-domme herunder ALS, basalganglielidelser som parkinsonisme, neuroin-fektioner, udviklingsanomalier, cerebral parese og demens gennemgås.

Målbeskrivelse:
Den studerende skal

Viden
- have et grundlæggende kendskab til de dele af nervesystemets normale anatomi og fysiologi, som danner baggrund for normal adfærd og funktion, dels generelt, dels med særligt henblik på høre-, sprog- og talefunktionen
- have kendskab til principperne i neurologiske undersøgelsesmetoder
- have kendskab til sygdomsbilleder med uddybende fokus på neurologiske lidelser med relevans for stemme, tale, sprog og hørelse

Færdigheder
- kunne gøre rede for og demonstrere forståelse af ovenstående punkter.
Kompetencer

- med udgangspunkt i viden og færdigheder kunne arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med neurobiologiske og neurologiske problemstillinger på et grund-læggende niveau.

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet under punkt ’d’. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet un-der punkt ’g’, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Litteratur:
Fastlægges af underviser.

Undervisningens omfang:
Gennemsnitligt 3 ugentlige timer i 3. semester. Vægtning: 7,5 ECTS.
( undervisningen kan afvikles med andet timeantal pr. gang )

Undervisnings- og arbejdsform:
Forelæsning, øvelser, studiegrupper, e-læring, selvstændige studier

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 7. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Bedømmelseskriterier:
Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på bacheloruddannelsens 3. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 1. nævnte generelle kompetencemål, især nr. 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 15, som faget i særlig grad understøtter.
Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskala-bekendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplin-specifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.

Forudsætninger for prøven:


Prøveform:
Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn. Computer skal benyttes
Varighed: 4 timer
Hjælpemidler: Ikke tilladt
Censur: Intern prøve med en eksaminator
Bedømmelse: 7-trinsskalaen
Vægtning: 7,5 ECTS

Reeksamen som ordinær prøve.


Studier:
Pædagogisk Audiologi (2015)
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense
Logopædi (2015)
3. semester, obligatorisk. Udbydes i: Odense